Materská škôlka

Z histórie materskej školy
Materská škola v Kurove zacala písat svoju históriu v školskom roku ................... .

V 70-tych rokoch bola umiestnená v staršej budove farského úradu, kde prevádzka bola len v dopoludnajších hodinách (od 7,00 hod. do 13,00 hod.).

3. december 1979 bol pre materskú školu významným medzníkom v jej histórii. V tento den sa prestahovala do nových priestorov (zrekonštruovaných priestorov bývalej základnej školy) s celodennou prevádzkou a kapacitou 24 detí.Práve v 70-tych a 80-tych rokoch bol výchovno-vzdelávací proces v materskej škole (tak ako všetko v spolocnosti) podriadený politickému režimu, ktorý „vládol“ v bývalej CSSR. Výchovno-vzdelávacia cinnost materskej školy a všetky jej úlohy smerovali k plneniu pätrocníc a ustanovaní zjazdov KSC.

Aj kultúrne podujatia a programy boli súcastou mnohých politických osláv. Napriek tomuto politickému „zovnajšku“ sa vyucujúce v Materskej škole v Kurove snažili vytvárat pre deti co najlepšie prostredie na výchovu a vzdelávanie, aby bol zabezpecený všestranný rozvoj ich osobnosti. Súcastou ich bezstarostného škôlkarskeho života bolo množstvo hier, nových básniciek, piesní, vycítaniek, vychádzok do prírody a školských výletov.

Politické zmeny, ktoré priniesla „zamatová“ revolúcia v novembri 1989, priniesli zmeny aj v materskej škole. Od 1. septembra 1990 sa na žiadost rodicov a so súhlasom Odboru školstva v Bardejove stal výchovno-vzdelávacím jazykom (namiesto doterajšieho ukrajinského) jazyk slovenský.

Pedagogickí zamestnanci MŠ v Kurove od roku 1970 do súcasnosti
Alžbeta Kocová, p. Jacenková, Emília Hostová, Anna Kašperová, Irena Bujdová, Anna Žurbejová, Mária Popovcová, Helena Lišivková, Helena Rencková, Emília Rojková, Olga Laceková, Mária Klimeková, Viera Harnáková.

Súcasný život v materskej škole
Materská škola v Kurove je v súcasnej dobe jednotriedna s kapacitou 20 detí. Personálne obsadenie MŠ: Helena Lišivková – riaditelka MŠ

Aj ked obdobie predškolského veku je obdobím hier a bezstarostného šantenia, aj tento raný vek detí je v materskej škole naplnený výchovno- vzdelávacou cinnostou. Tá je zameraná na poznávanie prírody, ekológiu, šport, vychádzky do prírody a výlety.
Každé rocné obdobie prináša nové možnosti, aby práca s detmi bola pestrá a zaujímavá. Na jednej strane je to získavanie nových vedomostí a skúseností, na strane druhej je to množstvo zážitkov v podobe vychádzok do prírody, poznávanie kvetov, stromov, pozorovanie zvierat, zber jarných kvetov, stavanie snehuliakov, sánkovanie a mnohé iné.

Súcastou života v škole je príprava mnohých kultúrnych podujatí, ako napr. detský karneval, vynášanie Moreny, Mikulášska nádielka, Den matiek, rozlúcka so školákmi, stretnutie s dôchodcami a dalšie. Šikovnost detí obdivujú diváci nielen v rodnej obci, ale aj na vystúpeniach v Bardejove ci na letných festivaloch v Bardejovských Kúpeloch.

Záver školského roka už tradicne patrí školským výletom, ktoré organizujú vyucujúce v spolupráci s rodicmi. Každý rok je to iná trasa, raz výlet do Košíc (ZOO, botanická záhrada), inokedy návšteva Spišského hradu, ZOO v Spišskej Novej Vsi, návšteva divadelného predstavenia v Divadle J. Záborského v Prešove alebo filmového predstavenia v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeloch. Velkým zážitkom pre malé deti bola aj prehliadka kúpelného mesta Krynica v Polsku a návšteva tamojšej materskej školy.

Neodmyslitelnou súcastou každého školského roka je rozlúcka s budúcimi školákmi. Absolventské tablo, kultúrny program, posedenie s obcerstvením, to všetko zostáva v spomienkach škôlkarov ako posledná významná udalost v ich škôlkarskom živote. Každorocne sa brány Materskej školy v Kurove zatvoria na dva dlhé prázdninové mesiace, aby v septembri privítala oddýchnuté deti, ktoré už škôlku navštevovali, ale aj malických, casto len dvojrocných zverencov.