Kurov > História školy   

História školy

História školy sa datuje od roku 1794, kde sa zachovalo meno prvého ucitela, tzv. daka, ktorým bol Salamon Savko. Jeho hlavnou úlohou bolo kantorovanie v kostole a ucenie detí základným modlitbám.

Vyucovanie ako také sa v obci datuje od roku 1865. Prvým ludovým ucitelom bol Vojtaško z obce Kríže. Po jeho smrti prevzal školu Demeter Futko. Za jeho pôsobenia v polovici 50-tych rokov 19. storocia bola postavená drevená škola, ktorej jediným zariadením bo stôl a stolicka pre ucitela. Žiaci sedeli na hlinenej podlahe, žiadne knihy ani zošity nemali. Mechanicky opakovali za ucitelom predpísané modlitby, abecedu a pocty. Žiaci navštevovali školu iba v zimných mesiacoch, v lete museli pomáhat rodicom na poli. Po Futkovej smrti bol miestnym ucitelom Emil Simko, pôsobiaci v obci viac ako 25 rokov.Za jeho pôsobnosti sa v roku 1904 postavila murovaná škola, ktorá slúžila až do postavenia novej školy v roku 1978. V súcasnosti sa v nej nachádza materská škola. V roku 1918 prišiel do obce ucitel Viktor Danko, ktorý tu pôsobil viac ako 20 rokov. Po jeho odchode v roku1930 prišiel ucitel Michal Ševcík a z jeho iniciatívy v rokoch 1933-35 bola postavená drevená budova“ Citalna ošcestva imeni Duchnovica“. Neskôr, ked pocet školopovinných detí stúpol, spomínaná drevená budova slúžila ako škola pre starších žiakov. V súcasnosti je majetkom MURK vo Svidníku.Po skoncení 2. svetovej vojny sa riaditelom stal Mikuláš Millý, ktorý štyri roky pocas vojny pôsobil ako ucitel. Škola bola dvojtriedna a navštevovalo ju 82 žiakov.V školskom roku 1947/48 sa riaditelom školy stal Michal Greš. Vyucujúcimi boli Mária Suchá a Vasil Uram.V školskom roku 1950/51 ucitelku M. Suchú nahradila Mária Karafová. V školskom roku 1952/53 sa škola rozšírila o jednu triedu, vyucujúcimi boli Anna Grešková a Anna Maliková. Názov Štátna ruská škola v Kurove sa zmenil na Národná škola v Kurove. Vyucovacím jazykom bol ukrajinský jazyk. Po odchode Michala Greša sa stal v školskom roku 1953/54 riaditelom Mikuláš Kinda. Vyucujúcimi boli Mikuláš Komanický a jeho manželka Marta Komanická. Škola bola trojtriedna s poctom žiakov 87. v školskom roku 1957/58bola škola rozšírená o jednu triedu. Do kolektívu prišla ucit Anna Storinská. Štvortriednu školu navštevovalo 104 žiakov. Po odchode M. Kindu sa stal riaditelom M. Komanický. V školskom roku 1959/60 do funkcie riaditela nastúpil Peter Mochnacký. Spolu s ním nastúpili aj nové vyucujúce Anna Miziková a Anna Jureková.

V školskom roku 1960/61 bolo vyhlásené nové ponatie školy a to základná devätrocná škola. Od 1. septembra 1961 sa na ZDŠ ucil 1. až 5. rocník a zmenil sa vyucovací jazyk ukrajinský na vyucovací jazyk slovenský s vyucovaním ukrajinského jazyka. V roku 1961/62 z funkcie riaditela odišiel Peter Mochnacký a taktiež odišla ucitelka Anna Miziková. Novým riaditelom sa stal Pavol Džmura. V roku 1962/63 Annu Jurekovú nahradila Mária Majerníková. V roku 1964/65 z funkcie riaditela odišiel Pavol Džmura, zároven odišla aj jeho manželka Anna Džmurová. Na miesto riaditela nastúpil Eliáš Guláš a do kolektívu prišla nová ucitelka Terézia Bojkasová. V školskom roku1965/66 Eliáša Guláša nahradil Štefan Knap.

V školskom roku 1967/68do funkcie nastúpila Mária Popovcová. Vyucujúcimi boli Terézia Bojkasová a Helena Staviarská, ktorá nahradila Máriu Majerníkovú.

V školskom roku 1968/69 sa škola rozšírila o jednu triedu a s poctom žiakov 85 sa stala štvortriednou. Týmto školským rokom sa zmenil vyucovací cyklus zo šestdnového na pätdnový. Do funkcie riaditela školy nastúpil Ján Popovec, Mária Popovcová ostala na škole ucit a dalšími vyucujúcimi boli Helena Staviarská a Helena Šimicková. V školskom roku 1970/71 ucitelku Helenu Staviarskú nahradil Andrej Hudák.V školskom roku 1973/74 došlo k zrušeniu jednej triedy a zo školy odišiel Andrej Hudák. V školskom roku 1974/75 škola ostala trojtriedna, ucitelku Helenu Šimickovú nahradil Milan Timco. V školskom roku 1975/76 namiesto Milana Timcu nastúpila Helena Lišivková. Škola bola trojtriedna s poctom žiakov 59.

V nasledujúcom školskom roku 1976/77 poklesol pocet žiakov na 43, v dôsledku coho odišla ucitelka Helena Lišivková. Zacalo sa vyucovat podla novej koncepcie. Na škole ostali žiaci 1.-4. rocníka a škola dostala názov Základná škola v Kurove.

Školský rok 1978/79 bol otvorený v novopostavenej budove základnej školy. Zmeny v kolektíve nenastali. V školskom roku 1979/80 poklesol pocet žiakov na 26 a škola sa stala jednotriednou. Riaditelom školy a vyucujúcim ostal Ján Popovec, Mária Popovcová odišla vyucovat na Materskú školu v Kurove. V školskom roku 1982/83 pocet žiakov dosiahol 32 a škola sa stala opät dvojtriedna. Vo funkcii ostal Ján Popovec a vyucovat nastúpila Mária Lazorová. V školskom roku 1985/86 došlo k poklesu žiakov na 29 a škola bola opät jednotriedna. Riaditelom ostal Ján Popovec. V školskom roku 1987/88 sa škola rozšírila o jednu triedu a ako ucitelka nastúpila Nora Žiaková. V školskom roku 1988/89 odchádza Ján Popovec na ZŠ v Chmelovej , kde bol menovaný do funkcie riaditela. Do funkcie riaditelky nastúpila Mária Popovcová, vyucujúcou ostala Nora Žiaková. V školskom roku 1989/90 po novembrovej revolúcii sa 1. februára vrátil do funkcie riaditela na ZŠ v Kurove Ján Popovec. V školskom roku 1990/91 bolo na škole 35 žiakov, riaditelom bolo Ján Popovec, vyucujúcou bola Mária Popovcová.

Do školského roku 1999/2000 nenastali žiadne zmeny v kolektíve. V roku 2000 sa otvorilo oddelenie školského klubu detí, vychovávatelkou sa stala Marie Blanárová.

V školskom roku 2001/02 odišli manželia PaedDr. Ján Popovec a Mária Popovcová po 35. rocnom pôsobení v školstve v Kurove do dôchodku.

V školskom roku 2002/03 nastúpil do funkcie riaditela školy Mgr. Ivan Popovec, vyucujúcou sa stala Mgr. Jana Popovcová, ako vychovávatelka nadalej pracuje Marie Blanárová.